FÖRETAG

Verksamhetslöfte

  • Vi hämtar farligt avfall från era utrymmen på ett gemensamt avtalat sätt antingen på beställning eller som standardhämtning.
  • Vi uppgör å era vägnar ett transportdokument över varje hämtning av farligt avfall.
  • Vi svarar för förpackningsmärkningar, dokument (anteckningar i fraktsedeln, säkerhetsinstruktionskort) och för att transportmedlen lämpar sig för avfallstypen i fråga.
  • Vi sörjer för att de hyreskärl vi levererar är i skick, lämpar sig för användningen och är vederbörligen märkta.
  • I våra transporter följer vi transportföreskrifterna för farliga ämnen och lagstiftning. Vi sörjer för transportens tillståndsfrågor och försäkringar.
  • Vi rapporterar avfalls- och återvinningsmängder på önskat vis, dock minst en gång om året.